SKAT Polisa

Majątek przedsiębiorstwa

Ubezpieczenie majątkowe, w zależności od indywidualnych potrzeb firmy, może objąć następujące ryzyka:

  • pożar i inne zdarzenia losowe (huragany, nawałnice, powodzie, itp.) – zakresem tego ubezpieczenia mogą być objęte budynki i budowle, ale także wyposażenie, maszyny, urządzenia, środki obrotowe: półprodukty, surowce, towary do sprzedaży, mienie osób trzecich, mienie pracowników, wartości pieniężne i inne.
  • kradzież z włamaniem lub rabunek – przedmiotem ubezpieczenia mogą być ruchomości, takie jak: maszyny, narzędzia, elementy wyposażenia, towary, surowce, półprodukty, ale także gotówka, papiery wartościowe, metale szlachetne, mienie osób trzecich (szczególnie istotne w przypadku firm usługowych, którym powierzane jest na czas usługi cudze mienie), mienie pracowników.               
  • zniszczenie sprzętu elektronicznego, w tym serwerów, komputerów, sprzętu radiowo - telewizyjnego – na wypadek szkód powstałych z przyczyn losowych, ale również, nieostrożnych działań pracowników ubezpieczonego.       
  • utrata lub zniszczenie mienia w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym (cargo) – przedmiotem ubezpieczenia są towary przewożone na terytorium Polski i/lub w ruchu międzynarodowym, ubezpieczenie obejmuje uszkodzenia lub utratę towaru w wyniku zdarzenia losowego (np. pożar, powódź, uderzenie pioruna), a także, w rozszerzonym wariancie, o szkody kradzieżowe.
  • inne, takie jak np. zniszczenie szyb, wandalizm.

Kompleksowe umowy ubezpieczenia majątkowego często zawierają przydatne usługi dodatkowe w postaci assistance (organizacja fachowego specjalisty – hydraulika, elektryka) i pomocy prawnej (porady telefoniczne prawnika, wsparcie podatkowe).

Przy ubezpieczeniach majątkowych niezwykle istotne jest dokładne zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, które precyzują zakres ochrony i wskazują, kiedy przysługuje odszkodowanie.