SKAT Polisa

Podróże służbowe

Firmy delegujące swoich pracowników w zagraniczne podróże służbowe powinny rozważyć zawarcie ubezpieczenia na tą okoliczność obejmującego swoim zakresem:

  • koszty leczenia – pokrycie opieki medycznej, w tym leczenia szpitalnego, w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, kosztów leków, transportu medycznego,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków – odszkodowanie jest wypłacane delegowanemu pracownikowi w sytuacji uszczerbku na zdrowiu odniesionego na skutek nieszczęśliwego wypadku,
  • odpowiedzialność cywilną – materialna odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim,
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego – odszkodowanie na wypadek utraty, zniszczenia lub opóźnienia w dostarczeniu bagażu.

Ubezpieczenie może być zawarte imiennie ze wskazaniem osób delegowanych, które mogą wielokrotnie podczas wskazanego okresu ubezpieczenia wyjeżdżać za granicę. Jeśli pracodawca deleguje dużą liczbę pracowników na krótkie zagraniczne wyjazdy może zawrzeć ubezpieczenie podróży służbowych z deklarowaną liczbą osobodni, które będą rozliczane na koniec ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie przesyłanych w jej trakcie raportów.