SKAT Polisa

Odpowiedzialność cywilna działalności

W związku z prowadzoną działalnością istnieje ryzyko wystąpienia roszczeń osób trzecich wynikających z:

  • odpowiedzialności deliktowej firmy – jej źródłem jest tzw. czyn niedozwolony – polegający na działaniu lub zaniechaniu powodującym szkodę osobie trzeciej. Pomiędzy osobą roszczącą, a odpowiedzialną nie występuje zazwyczaj żadna umowa. Np. roszczenie osoby, która złamała nogę na nieodśnieżonym chodniku firmy.   
  • odpowiedzialności kontraktowej – czyli związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (umowy) – np. utrata przesyłki powierzonej w ramach umowy przewozu.

Przed wyżej wskazanymi ryzykami może ochronić firmę zawarcie umowy ubezpieczenia, dzięki której obowiązek zapłaty za szkodę zostanie przeniesiony na ubezpieczyciela. Odpowiedzialność z umowy obejmuje szkody na osobie (uszkodzenia ciała) oraz szkody rzeczowe (zniszczenia mienia, straty finansowe). Ubezpieczenie można ograniczyć do odpowiedzialności cywilnej deliktowej lub kontraktowej, której zawarcie przy wykonywaniu niektórych zawodów jest obowiązkowe.

W zależności od indywidualnych potrzeb firmy, ubezpieczenie to można rozszerzyć o dodatkowe klauzule, przykładowo odpowiedzialność cywilna:

  • w związku z prowadzeniem do obrotu produktu,
  • pracodawcy,
  • za szkody w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi,
  • najemcy i inne.

Odpowiednio dobrany zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością może uchronić firmę przed trudnymi do oszacowania roszczeniami osób trzecich. Niezwykle istotne jest również dopasowanie odpowiedniej sumy ubezpieczenia.