SKAT Polisa

Pozostałe

Ubezpieczenie turystyczne

W wersji podstawowej ubezpieczenie turystyczne zapewnia ochronę w czasie podróży, przede wszystkim poprzez organizację leczenia i pokrycie jego kosztów, łącznie z hospitalizacją oraz ewentualnym transportem. Ubezpieczenie może być rozszerzone o ubezpieczenie:

 • bagażu,
 • od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • odpowiedzialności cywilnej,
 • sprzętu sportowego,
 • kosztów ratownictwa górskiego,
 • assistance.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Ubezpieczenie zabezpiecza przed roszczeniami osób trzecich zgłaszanymi w związku ze szkodami spowodowanymi przez ubezpieczonego na skutek jego działania lub zaniechania. Umowa ubezpieczenia obejmuje zazwyczaj również najbliższych członków rodziny, z którymi ubezpieczony prowadzi wspólne gospodarstwo domowe – współmałżonka, dzieci. W podstawowym zakresie ubezpieczenia zawarta jest również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe oraz związana z amatorskim uprawianiem sportu.

Ubezpieczenie można rozszerzyć o dodatkowe klauzule, takie jak odpowiedzialność cywilna:

 • poza granicami kraju,
 • związana z posiadaniem broni palnej,
 • związana z zawodowym uprawianiem sportu,
 • związana z posiadaniem psa należącego do ras agresywnych lub rekreacyjnym posiadaniem konia,
 • związana z posiadaniem pojazdów nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem OC oraz małych jednostek pływających,
 • związana z udziałem w polowaniach. 

Powyższe wyliczenie jest otwarte i można zawrzeć ubezpieczenie dodatkowe na wiele okoliczności mogących rodzić odpowiedzialność osób trzecich.