SKAT Polisa

OC Przewoźnika

OFERTA UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego

Aby w pełni zabezpieczyć płynność działalności Państwa firmy transportowej i w przypadku szkody w powierzonym do przewozu ładunku zaspokoić roszczenia poszkodowanego.
Ubezpieczenie OCPD jest skierowane do firm transportowych trudniących się przewozem ładunków, prowadzących działalność gospodarczą w każdej formie prawnej. Ubezpieczenie ma charakter kompleksowy, co oznacza, że jedną polisą ubezpieczamy wszystkie ładunki przewożone w ramach prowadzonej działalności transportowej przez dany podmiot, niezależnie od pochodzenia środków transportu.

Nasza polisa rozszerza w ramach skalkulowanej składki standardowy zakres pokrycia o ochronę ubezpieczeniową szkód:

 • pomimo braku ważnych badań technicznych do 30 dni po wygaśnięciu ich terminu w kontenerach, paletach, platformach, opakowaniach i pojemnikach wynikających z rażącego niedbalstwa
 • powstałych z udziałem kierowcy będącego po użyciu alkoholu,
 • mogących rodzić roszczenia przeciwko pracownikom, osobom związanym z przedsiębiorstwem, członkom rodziny właścicieli przedsiębiorstwa lub podmiotom powiązanym kapitałowo z Ubezpieczającym.

Dodatkowo polisa obejmuje ochroną zwrot kosztów po szkodzie wynikających z:

 • pokrycia kosztów obrony prawnej i kosztów sądowych
 • wyciągnięcia środka transportu,
 • przeładunku mienia,
 • przejściowego składowania mienia,
 • transportu zastępczego mienia do miejsca przeznaczenia
 • lub innego uzgodnionego miejsca,
 • dokonania ekspertyz w celu ustalenia przyczyn oraz rozmiarów
 • szkody,
 • utylizacji uszkodzonego mienia,
 • uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również:

1) szkody powstałe z tytułu odpowiedzialności Ubezpieczonego za cło i inne wydatki związane z przewozem przesyłki zgodnie z art. 82 ustawy Prawo Przewozowe (dotyczy OCPD krajowego) oraz art. 23 ust. 4 konwencji CMR (dotyczy OCPD międzynarodowego);

2) szkody powstałe w następstwie opóźnienia w dostawie w ramach odpowiedzialności przewoźnika określonej w art. 83 ustawy Prawo Przewozowe (dotyczy OCPD krajowego) oraz art. 23 ust. 5 konwencji CMR (dotyczy OCPD międzynarodowego);

3) szkody powstałe w w yniku utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania dokumentów wymienionych w liście przewozowym i do listu dołączonych/złożonych u przewoźnika zgodnie z art. 71 i 85 ustawy Prawo Przewozowe (dotyczy OCPD krajowego) oraz art. 11 ust. 3 CMR (dotyczy OCPD międzynarodowego);

4) szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania polecenia zmiany umowy przewozu określonej w art. 70 ustawy Prawo Przewozowe (dotyczy OCPD krajowego) oraz art. 12 konwencji CMR (dotyczy OCPD międzynarodowego);

5) szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku, o ile przewoźnik wykonuje go fizycznie i jest za niego odpowiedzialny w myśl umowy pomiędzy zleceniodawcą a przewoźnikiem;

6) szkody wynikające z rozboju, kradzieży rozbójniczej lub zuchwałej, o ile istnieje odpowiedzialność Ubezpieczonego w ramach Prawa Przewozowego (DzU nr 119, poz. 575 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu Cywilnego lub Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR);

7) szkody wynikające z odpowiedzialności przewoźnika za pobór zaliczenia, art. 21 CMR (dotyczy OCPD międzynarodowego);

8) szkody wynikające z odpowiedzialności przewoźnika z tytułu szkody za zaniechanie umieszczenia oświadczenia w liście przewozowym

OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

 Co zapewnia ubezpieczenie

Jeśli wykupisz ubezpieczenie w wariancie podstawowym:

 • wypłacimy właścicielowi towaru odszkodowanie, jeśli np. z powodu złych warunków na drodze lub wypadku, nie dostarczysz go na czas,
 • pokryjemy koszty przechowania ładunku – np. na czas naprawy uszkodzonych pojazdów,
 • zwrócimy niezbędne koszty, które poniesie Twoja firma, aby zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej rozmiary (nawet jeśli się to nie uda) – np. przeładunku, podstawienia dodatkowego pojazdu do dalszego transportu,
  pokryjemy koszty pracy ekspertów, którzy ustalą okoliczności, przyczyny i rozmiary szkody,
 • zrefundujemy koszty sądowej obrony i koszty postępowań sądowych – w tym mediacji i postępowań pojednawczych.

Dodatkowe klauzule

Podstawowe ubezpieczenie OC przewoźnika możesz rozszerzyć o wybrane klauzule. Sprawdź poniżej, co obejmują:

 • przewóz niebezpiecznych towarów (ADR),
 • przewóz żywych zwierząt,
 • przewóz leków,
 • skutki rozboju,
 • uszkodzenie palet i kontenerów, które są opakowaniem lub zabezpieczeniem towaru,
 • usunięcie pozostałości po szkodzie, w tym utylizację uszkodzonego towaru,
 • szkody, które powstały w czasie postoju poza strzeżonym parkingiem

(Za skutki niektórych szkód podczas postoju wypłacimy odszkodowanie z podstawowego OC. Podstawowe OC działa, jeśli szkoda wydarzyła się w czasie postoju, który był spowodowany np.:

 1. wypadkiem lub awarią pojazdu,
 2. koniecznością udzielenia ofiarom wypadku pierwszej pomocy,
 3. załatwianie formalności celnych,
 4. nagłą chorobą kierowcy, która uniemożliwia mu dalszą jazdę,
 5. kontrolą drogową.)
 • podniesienie lub wyciągnięcie pojazdu, który miał wypadek.

 

OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym

Co zapewnia ubezpieczenie

Jeśli wykupisz ubezpieczenie w wariancie podstawowym:

 • wypłacimy właścicielowi towaru odszkodowanie, jeśli np. z powodu złych warunków na drodze lub wypadku, nie dostarczysz go na czas,
 • pokryjemy koszty przechowania ładunku – np. na czas naprawy uszkodzonych pojazdów,
 • zwrócimy niezbędne koszty, które poniesie Twoja firma, aby zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej rozmiary (nawet jeśli się to nie uda) – np. przeładunku, podstawienia dodatkowego pojazdu do dalszego transportu,
  pokryjemy koszty pracy ekspertów, którzy ustalą okoliczności, przyczyny i rozmiary szkody,
 • zrefundujemy koszty sądowej obrony i koszty postępowań sądowych – w tym mediacji i postępowań pojednawczych.

 

Dodatkowe klauzule

Podstawowe ubezpieczenie OC przewoźnika możesz rozszerzyć o wybrane klauzule. Sprawdź poniżej, co obejmują:

 • przewóz niebezpiecznych towarów (ADR),
 • przewóz żywych zwierząt,
 • przewóz leków,
 • skutki rozboju,
 • uszkodzenie palet i kontenerów, które są opakowaniem lub zabezpieczeniem towaru,
 • usunięcie pozostałości po szkodzie, w tym utylizację uszkodzonego
 • towaru,
 • skutki szkód, które powstały w czasie postoju poza strzeżonym parkingiem.

 (Za skutki niektórych szkód podczas postoju wypłacimy odszkodowanie z podstawowego OC. Podstawowe OC działa, jeśli szkoda wydarzyła się w czasie postoju, który był spowodowany np.:

 1. wypadkiem lub awarią pojazdu,
 2. koniecznością udzielenia ofiarom wypadku pierwszej pomocy,
 3. załatwianiem formalności celnych,
 4. nagłą chorobą kierowcy, która uniemożliwia mu dalszą jazdę,
 5. kontrolą drogową.,)
 • podniesienie lub wyciągnięcie pojazdu, który miał wypadek,
 • skutki szkód, które powstały w Rosji, Kazachstanie, Mołdawii, na Białorusi, Ukrainie lub poza Europą.