SKAT Polisa

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 

1. Na co warto zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia? 

Przy zawieraniu każdej umowy ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na: 

 • zakres ubezpieczenia,
 • na wyłączenia odpowiedzialności,
 • sumę ubezpieczenia i jej podlimity,
 • franszyzy,
 • karencje.

Wszystkie te czynniki są określone w umowie (polisie) lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które powinny być załączone do umowy.


2. Jaki zakres ubezpieczenia ma polisa all risks?

Polisa all risks w dosłownym tłumaczeniu – od wszystkich ryzyk, w rzeczywistości obejmuje te zdarzenia, które nie zostały w umowie wyłączone. W przeciwieństwie do tradycyjnych ubezpieczeń nie będzie w warunkach wskazane za co ponosi odpowiedzialność ubezpieczyciel, tylko będą wyłączenia ryzyk, za które odszkodowanie nie przysługuje. Zakres ubezpieczenia jest szerszy niż w tradycyjnych umowach, jednak nie tak szeroki, jak mogłaby sugerować nazwa.


3. Czy kupując używany samochód nabywca może korzystać z dotychczasowego ubezpieczenia w zakresie obowiązkowego OC? 

Tak. Obecnie zasadą jest ciągłość ubezpieczenia. To oznacza, że kupując samochód zbywca ma obowiązek przekazać nabywcy polisę OC, która będzie ważna do końca wskazanego w niej okresu ubezpieczenia (nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok). Nabywca ma prawo wypowiedzieć taką umowę i zawrzeć własną polisę.


4. Kiedy najpóźniej można wypowiedzieć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC, aby nie uległa automatycznemu wznowieniu?        

Umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego można skutecznie wypowiedzieć na jeden dzień przed końcem 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia. Trzeba w tym celu złożyć pisemne wypowiedzenie do zakładu ubezpieczeń. Należy pamiętać o ubezpieczeniu pojazdu u innego ubezpieczyciela, gdyż za brak obowiązkowego ubezpieczenia oc grożą wysokie kary.


5. Czy są sytuację, w których odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z polisy obowiązkowego ubezpieczenie OC komunikacyjnego jest wyłączona?

Tak, zgodnie z ustawą, ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

 • rzeczowe wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu,
 • wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach,
 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów,
 • zbiorów filatelistycznych i podobnych,
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska. 

6. Czy zdarzają się sytuację konieczności zwrotu odszkodowania, jakie zostało wypłacone poszkodowanemu z polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego? 

Tak, zgodnie z ustawą, zakład ubezpieczeń ma prawo dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania od kierującego, który:

 • wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych itp.,
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
 • nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem,
 • zbiegł z miejsca zdarzenia.

7. Czy mimo braku zapłaty składki lub jej raty można liczyć na ochronę ubezpieczeniową?

Zasadą jest, że ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej raty. Niezapłacenie kolejnej raty składki w terminie może spowodować wygaśnięcie ochrony tylko wówczas, gdy taki skutek został przewidziany w umowie ubezpieczenia oraz po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty pod rygorem ustania odpowiedzialności.


8. Co to jest suma ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia to górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, zwana również sumą gwarancyjną. Zdarza się, że ubezpieczyciele w oferowanych produktach wprowadzają podlimity sumy ubezpieczenia na pojedyncze zdarzenia, co oznacza, że odpowiedzialność z poszczególnych ryzyk może być ograniczona do różnych kwot.


9. Czym różni się wariant kosztorysowy od serwisowego w ubezpieczeniu AC?

Wariant kosztorysowy oznacza, że w przypadku szkody jej wysokość zostanie określona przez zakład ubezpieczeń na podstawie kosztorysu sporządzonego przez likwidatora ubezpieczyciela i odszkodowanie zostanie wypłacone w gotówce. Natomiast wariant serwisowy wiąże się z bezgotówkową naprawą pojazdu po szkodzie i przesłaniu rozliczenia za naprawę przez warsztat bezpośrednio do ubezpieczyciela.


10. Co oznacza franszyza redukcyjna i udział własny?

Franszyza redukcyjna to kwotowo określona wartość, o którą będzie pomniejszone wypłacone odszkodowania (np. wysokość szkody to 1 000 zł, klauzula redukcyjna z polisy to 200 zł, co oznacza, że będzie wypłacona kwota 800 zł). Natomiast udział własny to procentowy „udział” osoby ubezpieczonej w szkodzie (np. wysokość szkody to 1 000 zł, udział własny 10%, co oznacza, że będzie wypłacona kwota 900 zł).


11. Co oznacza franszyza integralna? 

Franszyza integralna to próg kwotowy, po przekroczeniu którego ubezpieczyciel odpowiada za szkodę. Jeśli szkoda przekracza wskazaną wartość ubezpieczyciel ponosi za nią odpowiedzialność w całości (np. wysokość szkody to 1 000 zł, klauzula redukcyjna to 500 zł, co oznacza wypłatę w wysokości 1 000 zł, jeśli wysokość szkody wynosiłaby 400 zł odszkodowanie w ogóle nie byłoby wypłacone). Zakłady ubezpieczeń wyłączają w ten sposób ze swojej odpowiedzialności szkody o niewielkiej wartości.


12. Co oznacza doubezpieczenie?

Doubezpieczenie to uzupełnienie sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania, które je pomniejszyło. Tak, aby przy kolejnej szkodzie w danym okresie ubezpieczenia była możliwa wypłata odszkodowania. W interesie ubezpieczonego jest kontrola wysokości sumy ubezpieczenia. Doubezpieczenie jest powiązane z dopłatą składki.


13. Co to jest karencja? 

Karencja to okres obowiązywania ubezpieczenia, zazwyczaj bezpośrednio po jego zawarciu, w czasie którego ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona lub wyłączona. Z karencją mamy do czynienia najczęściej w ubezpieczeniach życiowych lub zdrowotnych (np. z uwagi na karencję zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność tylko za zdarzenia wynikłe z nieszczęśliwych wypadków w okresie pierwszych 3 miesięcy ubezpieczenia).


14. Co oznacza indeksacja składki? 

Indeksacja składki oznacza możliwość podniesienia w każdą rocznicę polisy wysokości składki i urealnienie (podwyższenie) w ten sposób sumy ubezpieczenia. Indeksację składki stosuje się zazwyczaj w długoterminowych ubezpieczeniach na życie połączonych z wypłatą określonej kwoty na zakończenie okresu ubezpieczenia. Indeksacja jest dobrowolna, klient ma prawo się na nią nie zgodzić, wówczas suma ubezpieczenia oraz składka nie ulegają zmianie. 


15. Czy można posiadać kilka polis na życie i czy w razie zdarzenia świadczenia będą wypłacane z każdej z nich?

Tak, w przypadku ubezpieczeń na życie nie ma ograniczeń, można posiadać wiele polis i w razie zdarzenia świadczenie powinno być wypłacone z każdej z nich niezależnie.


16. Czy w ubezpieczeniach majątkowych posiadając kilka polis o tym samym zakresie, w przypadku szkody można liczyć na odszkodowanie ze wszystkich?

Nie, w ubezpieczeniach majątkowych zasadą jest wypłata odszkodowania w wysokości poniesionej szkody, niezależnie od ilości posiadanych ubezpieczeń. Skorzystanie z kolejnej polisy będzie możliwe wówczas, gdy suma z pierwszej nie wystarczy na pokrycie odszkodowania.


17. W jakich placówkach jest bezpłatne leczenie w przypadku wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego?

Dostęp do placówek zależy od oferty ubezpieczyciela, z jakimi placówkami ubezpieczyciel ma podpisaną umowę. Mogą to być placówki jednej sieci, choć coraz częściej zdarza się, że zakłady ubezpieczeń podpisują umowy o świadczenia z wieloma partnerami medycznymi. Warto zwrócić na to uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia medycznego.


18. Czy kupując wycieczkę w biurze podróży muszę we własnym zakresie wykupić ubezpieczenie?

W przypadku zagranicznych wycieczek biuro podróży ma obowiązek ubezpieczyć jej uczestników w zakresie kosztów opieki medycznej i następstw nieszczęśliwych wypadków. Jednakże ubezpieczenia oferowane przez biura podróży zazwyczaj mają podstawowy zakres i niskie sumy ubezpieczenia. Warto sprawdzić to przed wyjazdem i w razie konieczności dokupić ubezpieczenie we własnym zakresie. 


19. Ile jest czasu na zgłoszenie roszczeń z umowy ubezpieczenia, po jakim czasie roszczenia te się przedawniają?

Zgodnie z kodeksem cywilnym roszczenia z umów ubezpieczenia przedawniają się z upływem trzech lat. Jest to ogólna zasada dotycząca dobrowolnych umów ubezpieczenia (autocasco, ubezpieczenia majątku – domu, mieszkania, ubezpieczenia życiowe). Nie dotyczy ona roszczeń z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, których okres przedawnienia może sięgać nawet 20 lat.


20. W jakim terminie od zgłoszenia szkody ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie?

Ubezpieczyciel jest zobowiązany spełnić świadczenie w terminie 30 dni od zgłoszenia. Jeżeli w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, wypłata świadczenia powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.


21. Czy ubezpieczony jest zobowiązany do podjęcia jakichkolwiek działań po wystąpieniu szkody?

Z przepisów wynika, że w przypadku wystąpienia szkody ubezpieczony powinien użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Dodatkowe obowiązki na ubezpieczonego może nakładać umowa ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczenia, np. zabezpieczenie możliwości dochodzenia roszczeń wobec osób odpowiedzialnych.


22. Czy poszkodowany ma prawo zapoznać się z aktami szkody?

Tak, zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępnić zainteresowanym osobom dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia. Na żądanie i koszt poszkodowanego zakład ubezpieczeń wykonuje również kopie akt szkody.