SKAT Polisa

Życie i zdrowie

Ubezpieczenie na życie gwarantuje wypłatę określonej sumy ubezpieczenia osobom uposażonym w razie śmierci ubezpieczonego. Umowa zawierana jest na czas określony lub dożywotnio.

Zawarcie takiego ubezpieczenia zazwyczaj poprzedza wypełnienie ankiety zdrowotnej, czasami zachodzi również konieczność wykonania badań na koszt ubezpieczyciela lub przedłożenia dokumentacji medycznej. Ma to istotny wpływ na skalkulowanie składki, która jest ponadto uzależniona od wieku ubezpieczonego, okresu ubezpieczenia oraz przede wszystkim od sumy ubezpieczenia.

Wypłacana suma ubezpieczenia jest zwolniona od podatku kapitałowego oraz od podatku od spadku i darowizn.

Ubezpieczenie na życie można nabyć w połączeniu z innymi produktami, takimi jak:

  • ubezpieczenie kapitałowe – składka takiego ubezpieczenia zazwyczaj jest podzielona, część jest przeznaczona na ochronę życia, a reszta jest inwestowana w fundusze kapitałowe, co umożliwia wypłatę kwoty uzyskanej z inwestycji na zakończenie okresu ubezpieczenia,
  • ubezpieczenie zdrowotne – zapewniające wypłatę świadczeń w przypadku zachorowania na ciężką chorobę, pobytu w szpitalu, konieczności przeprowadzenia operacji chirurgicznej, odbycia radio lub chemioterapii,
  • ubezpieczenie medyczne – umożliwiające dostęp do lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych w sieci prywatnych placówek medycznych,
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – gwarantujące wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia powodującego uszczerbek na zdrowiu, kalectwo, niezdolność do pracy.

W zależności od indywidualnych potrzeb ubezpieczonego wyżej wskazane warianty można dowolnie łączyć i ustalić odpowiednią sumę ubezpieczenia na poszczególne ryzyka.