SKAT Polisa

Środowiskowe

Z uwagi na restrykcyjne przepisy, w szczególności ustawę z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, zgodnie z którą podmiot odpowiedzialny za szkodę w środowisku jest odpowiedzialny do przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody, pojawił się na rynku nowy rodzaj ubezpieczeń – ubezpieczenie środowiskowe.

Ubezpieczenie to kierowane jest do podmiotów gospodarczych i gwarantuje ochronę w zakresie:

  • kosztów czyszczenia – ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z czyszczeniem po szkodach środowiskowych zarówno w majątku ubezpieczonego, jak i osób trzecich;
  • szkód w bioróżnorodności – ubezpieczyciel pokrywa koszty szkód w środowisku polegające na naprawczych działaniach podstawowych, uzupełniających i kompensacyjnych w odniesieniu do powierzchni ziemi, wód, siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych;
  • przerw w prowadzeniu działalności – ubezpieczyciel pokrywa straty finansowe powstałe w związku z przerwami w prowadzonej działalności wynikłymi ze szkody środowiskowej;
  • roszczeń osób trzecich – przejęcie przez ubezpieczyciela odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich zarówno za szkody rzeczowe, jak i osobowe związane ze szkodami środowiskowymi
  • koszty obrony prawnej – pokrycie kosztów związanych z pomocą prawną w sytuacji wystąpienia szkody środowiskowej.

Ubezpieczenie środowiskowe gwarantuje ubezpieczonemu ochronę cywilnoprawną, w stosunku do osób trzecich, publicznoprawną, chroniąc przed roszczeniami Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji ekologicznych oraz zapewnia bezpieczeństwo majątku ubezpieczonego w sytuacji wystąpienia szkód środowiskowych.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności i intensywnością ryzyka wystąpienia szkód środowiskowych, warto rozważyć zawarcie tego rodzaju ubezpieczenia.