SKAT Polisa

Pojazdy - ubezpieczenie flotowe

Ubezpieczenie flotowe to jedna zbiorcza umowa ubezpieczenia komunikacyjnego obejmująca wszystkie samochody firmy. Oferta ta skierowana jest do klientów posiadających minimum pięć pojazdów.

Zakres ubezpieczenia flotowego może być ograniczony do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, ale również istnieje możliwość stworzenia pakietu ubezpieczenia złożonego dodatkowo z:

  • ubezpieczenia autocasco – zapewniającego wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu, jego części lub wyposażenia,
  • zielonej karty – gwarantującej ochronę odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,                                    
  • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – zabezpieczającego kierowcę i pasażerów odszkodowaniem w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku i związanego z nim uszczerbku na zdrowiu,
  • ubezpieczenia assistance – zapewniającego, w przypadku awarii lub wypadku, pomoc kierowcy i pasażerom, polegającą na holowaniu pojazdu, zapewnieniu pojazdu zastępczego, zakwaterowania w hotelu,
  • innych, takich jak np. ochrona prawna, dodatkowe ubezpieczenie szyb. 

Istnieje możliwość wyrównania okresu ubezpieczenia poszczególnych pojazdów, tak aby wszystkie polisy kończyły się w tym samym dniu, co znacznie ułatwia zarządzanie posiadaną flotą.

Składka ubezpieczenia jest uzależniona od wielu czynników, przede wszystkim od ilości samochodów, wieku pojazdów, ich rodzaju, dotychczasowej szkodowości. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowych oferują dodatkowe usługi w postaci raportów przyczyn szkodowości oraz uproszczonej likwidacji szkód.