SKAT Polisa

Polecam SKAT Polisę

           Regulamin Programu Poleceń „Polecam SKAT Polisę”

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Program „Polecam SKAT Polisę” (zwany dalej „Programem”), jest organizowany przez spółkę SKAT Truck spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. J. Słowackiego 199,
  80-298 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000202203, NIP: 5851404450, REGON: 193025711 (zwany dalej „Organizatorem”) oraz SKAT Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. J. Słowackiego 199, 80-298 GDAŃSK, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 487902, NIP: 5851356886, REGON: 191909392 (zwany dalej „Współorganizatorem”).
 2. „SKAT Polisa” jest marką handlową pod jaką Organizator prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.
 3. „PromySkat” jest marką handlową pod jaką Współorganizator prowadzi działalność gospodarczą w zakresie rezerwacji przepraw promowych.
 4. Organizator i Współorganizator oświadczają, że Program nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 5. Przed wzięciem udziału w Programie każdy uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 6. „Polecającym” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każda osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych przez Organizatora lub Współorganizatora, polecająca innemu podmiotowi prawa, będącego przedsiębiorcą, produkty oferowane przez Organizatora pod marką „SKAT Polisa”.
 7. „Poleconym” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każda osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca przedsiębiorcą, która kontaktując się z Organizatorem powoła się na polecenie od Polecającego i za pośrednictwem Organizatora skutecznie zawrze jedną z umów ubezpieczenia oferowanych w ramach SKAT Polisa oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, w tym używanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych albo wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Warunkiem skutecznego zawarcia danej umowy ubezpieczenia jest opłacenie całości/ pierwszej raty składki ubezpieczeniowej naliczonej przez dany zakład ubezpieczeń. Poleconym nie jest żaden z ww podmiotów, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed kontaktem z Organizatorem zawarł jakąkolwiek umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Organizatora lub Współorganizatora.

 

 • 2 Kupon rabatowy
 1. Każdy Polecający po skutecznym zawarciu przez Poleconego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego otrzyma jednorazową gratyfikację w postaci kuponu rabatowego o wartości 20 EURO za jednego Poleconego.
 2. Każdy Polecający po skutecznym zawarciu przez Poleconego umowy ubezpieczenia innej niż określona w ust. 1 otrzyma jednorazową gratyfikację w postaci kuponu rabatowego o wartości 10 EURO za jednego Poleconego.
 3. Każdy Polecający może polecić nieograniczoną ilość osób Poleconych. Niezależnie do pozostałych warunków określonych w niniejszym regulaminie, każdorazowo przyznanie kuponu rabatowego Polecającemu zależy od wyraźnego potwierdzenia przez Poleconego w dowolnej formie, iż zwrócił się on do Organizatora w celu przedstawienia mu oferty w zakresie SKAT Polisa na skutek polecenia lub informacji o SKAT Polisie uzyskanej od Polecającego.
 4. Po skutecznym zawarciu umowy ubezpieczenia określonej w ust. 1 lub 2 Organizator za pomocą poczty elektronicznej przesyła Polecającemu kupon rabatowy o unikalnym numerze identyfikującym. Numer kuponu oraz nazwa lub nazwisko Polecającego są odnotowywane w systemie SKAT Polisa i będą przetwarzane przez Organizatora i Współorganizatora na zasadach określonych poniżej.
 5. Każdy kupon rabatowy Polecający może wykorzystać wyłącznie dokonując rezerwacji przeprawy promowej za pośrednictwem Współorganizatora w ramach marki Promy SKAT. Przy rezerwacji przeprawy promowej można wykorzystać tylko jeden kupon rabatowy podając jego unikalny numer.
 6. Wartość kuponu rabatowego jest przeliczana na złote według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykorzystanej przeprawy promowej i pomniejsza wysokość wynagrodzenia Współorganizatora z tego tytułu, co uwidocznione zostanie na fakturze VAT w odrębnej pozycji pod nazwą „Rabat”.
 7. Kupon rabatowy nie może być przekazany przez Polecającego innemu podmiotowi do wykorzystania, jak również nie może być zamieniony na żadną kwotę pieniężną lub nagrodę rzeczową.
 8. Każdy kupon rabatowy ma 6 miesięczny termin ważności, liczony od daty wystawienia.

 

 • 3. Postanowienia końcowe.
 1. Program trwa od dnia 19 lipca 2018 r. do momentu odwołania przez Organizatora.
 2. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Programie lub utracić prawo do Kuponu rabatowego.
 3. Wszelkie reklamacje w związku z Programem należy zgłaszać Organizatorowi na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji.
 4. Organizator informuje uczestnika Programu o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Jeśli w szczególnie skomplikowanym przypadku nie może rozpatrzyć reklamacji w tym terminie, informuje o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Organizator może w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, zmieniać zasady Programu i treści Regulaminu w trakcie trwania Programu, w tym do skrócenia okresu trwania, o czym poinformuje Uczestników Programu na stronie https://www.skatpolisa.pl/ .
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie https://www.skatpolisa.pl/. .
 • 4 Dane osobowe

1.1       Administrator i Współadministrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Organizator Programu:

SKAT Truck Sp. z o.o.

J. Słowackiego 199, 80-298 Gdańsk

telefon: 58-5245700

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawie danych osobowych można skontaktować się z nami za pomocą:

 • poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • poczty tradycyjnej:

SKAT Truck Sp. z o.o., ul. J. Słowackiego 199, 80-298 Gdańsk

Współadministratorem danych osobowych na podstawie umowy z Administratorem jest Współorganizator Programu:

SKAT Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

J. Słowackiego 199, 80-298 Gdańsk

telefon: 58-5245700

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawie danych osobowych można skontaktować się z nami za pomocą:

 • poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • poczty tradycyjnej: SKAT Transport sp. z o.o. sp. k., ul. J. Słowackiego 199, 80-298 Gdańsk
 • telefonu: 58-5245700

 1.2               Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o podstawy prawne i w okresach wskazanych poniżej.

 1.2.1          Udział w Programie

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres prowadzenie działalności gospodarczej, adres e-mail, nr telefonu, NIP, REGON.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Uczestnika Programu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Cel przetwarzania: udział w Programie „Polecam SKAT Polisę”.

Czas przechowywania danych: do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1.2.2          Zawarcie jednej z umów ubezpieczenia za pośrednictwem Organizatora.

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres prowadzenie działalności gospodarczej, adres e-mail, nr telefonu, NIP, REGON.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Cel przetwarzania: przekazanie danych zakładom ubezpieczeń, których agentem jest Organizator.

Czas przechowywania danych: do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1.2.3          Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres prowadzenie działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON.

Podstawa prawna: rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania.

Cel przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na podnoszeniu poziomu świadczonych usług, budowaniu pozytywnych relacji z klientami.

Czas przechowywania danych: do dnia upływu 3 lat od dnia ostatniej komunikacji, z osobą, której dane dotyczą.

 1.2.4          Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i Współadministratorze, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres prowadzenie działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON.

Podstawa prawna: Art. 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i Współadministratorze, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

Cel przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i Współadministratorze, wynikających z  przepisów podatkowych i rachunkowych.

Czas przechowywania danych: do dnia upływu terminu przedawnienia.

1.3               Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Uczestnika Programu wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w Programie.

1.4               Kategorie odnośnych danych osobowych:

Administrator informuje o następujących kategoriach odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe,
 • wizerunek

1.5               Źródła danych osobowych:

Przetwarzane przez Administratora i Współadministratora dane osobowe pochodzą od Polecającego i Poleconego.

1.6               Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów, z którymi Administrator lub Współadmistrator współpracuje przy realizacji celów przetwarzania oraz podmiotom i organom, którym Administrator lub Współadmistrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

1.7               Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Na podstawie RODO ma osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych

W razie zgłoszenia Administratorowi lub Współadministratorowi któregokolwiek z wymienionych powyżej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator lub Współadministrator udzieli informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem.

W razie potrzeby Administrator lub Współadministrator może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator lub Współadministrator informuje w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podaje przyczyny opóźnienia.

 1.7.1          Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskania od informacji czy Administrator lub Współadministrator przetwarza jego dane osobowe.

Jeżeli Administrator lub Współadministrator przetwarza dane osobowe, ma Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o  odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o  kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z  przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać dostępu do swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie  żądania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1.7.2          Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe, ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora lub Współadministratora niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych. Ma Pan/Pani również prawo do żądania uzupełnienia przez Administratora lub Współadministratora swoich danych osobowych.

Jeżeli zamierza  Pan/Pani zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych prosimy o  zgłoszenie żądania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1.7.3          Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Ma Pan/Pani prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniósł sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z  marketingiem bezpośrednim;
 • wniósł sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub Współadministratora lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia przez Pana/Panią żądania usunięcia danych osobowych Administrator lub Współadministrator może przetwarzać Pana/Pani dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/a.

Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1.7.4          Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda Pan/Pani ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Pana/Pani roszczeń;
 • gdy zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy Administratora lub Współadministratora są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie.

 Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1.7.5          Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub Współadministratora lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeżeli zamierza Pan/Pani zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o  zgłoszenie żądania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1.7.6          Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Ma Pan/Pani prawo otrzymać od Administratora lub Współadministratora swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo Administrator lub Współadministrator udostępnia dane osobowe w formacie CSV, jeżeli jednak dane mają zostać udostępnione w innym formacie, prosimy o wskazanie preferowanego formatu w swoim żądaniu.

W miarę możliwości Administrator lub Współadministrator postara się udostępnić dane we wskazanym formacie.

Może Pan/Pani również zażądać, aby Administrator lub Współadministrator przesłał jego dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać przeniesienia swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1.8               Prawo do cofnięcia zgody

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Administratora lub Współadministratora na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli zamierza Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1.9                Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z  dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.